image-2000x150
image-222backend

YAP-ın beynəlxalq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi ölkənin xarici siyasətinin davamıdır

image-728x90

YAP sıx və geniş beynəlxalq əlaqələrə malik olan partiyadır. YAP Asiya Siyasi Partiyaları Beynəlxalq Konfransının (İCAPP) üzvüdür. Bu təşkilat 50-dən artıqdövlətivə siyasi partiyanıözündəbirləşdirir. 2022-ci ilin 22 noyabrtarixində Bakıda “Sülhvətəhlükəsizlik: siyasi partiyalarınrolu” mövzusunda İCAPP iləbirgəbeynəlxalqkonfranskeçirilmişdir. Bundan əlavə, YAP Mərkəzçi Demokrat İnternasionalının (İDC-CDİ) İcra Komitəsininvə Baş Assambleyasının beş onlayniclasındatəmsilolunmuşdur.

YAP-ın, həmçininTürkiyə, Rusiya, Kanada, Hindistan, Gürcüstan, Koreya, Pakistan, Tacikistan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Qazaxıstanvə bir sıra digərölkələrinin hakim partiyalarıiləəməkdaşlıqəlaqələrimövcuddur. Bir çoxölkələrin siyasi partiyalarıiləikitərəfliəlaqələrə malik olan YAP AvropaParlamentindəçoxluğasahib olan AvropaXalqlarıPartiyasıiləəməkdaşlıqedir, Asiyaölkələrinin siyasi partiyalarınıntəmsil olunduğu “Asiya Siyasi PartiyalarıBeynəlxalqKonfransı” Daimi Komitəsininüzvüdür. YAP-ınənsıxəməkdaşlıqetdiyipartiyalardan biri Çin KommunistPartiyasıdır. 3 dekabr 2021-ci il tarixindəKiyevdə Yeni AzərbaycanPartiyasıGənclər Birliyi vəUkraynanın hakim “XalqınXidmətçisi” partiyasınıngənclərtəşkilatı olan “Ze! Molodizhka” arasında əməkdaşlıq memorandumu imzala¬nıb. 2022-ci ilin mayın 10-da Makedoniya Türk Demokratik Partiyasıiləəməkdaşlıq memorandumu imzalanmışdır;

CənubiQafqazınənböyükvəmütəşəkkil siyasi partiyası olan Yeni AzərbaycanPartiyasınınbeynəlxalqəlaqələridəyüksələnxəttüzrə inkişaf edir, əməkdaşlığıncoğrafiyasıvəməzmunugenişlənərəkkeyfiyyətcə yeni mərhələyəqədəmqoyur.

Yeni AzərbaycanPartiyasıənsıxvə geniş beynəlxalqəlaqələrə malik olan partiyadır. YAP Asiya Siyasi PartiyalarıBeynəlxalqKonfransınınüzvüdür. YAP AzərbaycanRespublikasınınKonstitusiyasıvəqanunvericiliyiçərçivəsində, özünün NizamnaməsivəProqramıəsasındafəaliyyətgöstərən, öz sıralarında Azərbaycandahüquqidövlət, sabit vəsosialyönümlüiqtisadiyyat, vətəndaşcəmiyyətiqurmaqideyalarınıqəbuledənvətəndaşlarıbirləşdirən siyasi partiyadır.

AzərbaycanPartiyasınınyaradılmasıtarixizərurət idi: “1992-ci il noyabr ayının 21-də Naxçıvanda Yeni AzərbaycanPartiyasınınyaradılması, deməkolar ki, Azərbaycanın inkişafı üçün çoxönəmli addım idi.  YAP milli-siyasi iradənitəmsiledənvəxalqımızın milli maraqlarınıifadəedənvahid siyasi qüvvəyəçevrilib. Yeni AzərbaycanPartiyasıartıq bu gün həmölkədaxilində, həmdəregionda lider partiyadır.PartiyaAzərbaycanRespublikasınınPrezidenticənab İlham Əliyevinrəhbərliyi altında hərtərəfli inkişaf edir, beynəlxalq nüfuzu artır vədövlətçiliyimizinmöhkəmlənməsinaminəfəaliyyətinigündən-günəgenişləndirir.

Ümummilli lider HeydərƏliyevinqeydetdiyi kimi, Yeni AzərbaycanPartiyasıAzərbaycanınhəyatındaəngüclü, ənböyükintellektualsəviyyəyə, ənböyükhörmətə malik olan siyasi partiyadır: “Yeni AzərbaycanPartiyasıAzərbaycanın bu gününün partiyasıdır, Azərbaycanın sabahının partiyasıdır, XXI əsrinpartiyasıdır, üçüncü minilliyinpartiyasıdır.”

Hənifə Mahmudova Mahmudqızı

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

 

image-728x90

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki
image-728x90