image-2000x150
image-2backend

Qadınlarımızın aktiv fəaliyyəti həyatın bütün sahələrində olduğu kimi, ordu quruculuğundakı xidmətləri də şərəf və qürur mənbəyidir  

image-728x90

Bu gün Azərbaycan qadını elm və təhsil, səhiyyə və mədəniyyət, eləcə də digər sahələrdə qazandığı uğurları ilə o öz nüfuzunu ilbəil artırmağa müvəffəq olmuşdur. Vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu istiqamətində qadınlarımızın nailiyyətləri məmnunluq hissi doğurur.

Qadınlarımızın aktiv fəaliyyəti həyatın bütün sahələrində olduğu kimi, ordu quruculuğundakı xidmətləri də şərəf və qürur mənbəyidir. Azərbaycan Ordusunun bütün qoşun növlərində, xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrində, hərbi tibb ocaqlarında və digər sahələrdə yüzlərlə qadın xidmət edir, Vətən qarşısında vəzifə borclarını şərəf və ləyaqətlə yerinə yetirirlər. Mülki işlərdə çalışan qadınlarımızın da əməyi yüksək qiymətləndirilir.

Bu gün respublikamızda dövlət qadın siyasəti,  bu istiqamətdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu ənənələr ölkə Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən layiqincə həyata keçirilir. Prezident İlham Əliyev qadınların cəmiyyətdəki roluna və yerinə, onların dövlət idarəçiliyində təmsil olunmalarına, irəli çəkilmələrinə diqqətlə yanaşır.

Azərbaycanqadınıtarix boyu müqəddəs ana şərəfini uca tutaraqmübarizliyiilətanınıb. Onlar ölkəmizinictimai-siyasi, mədənihəyatındafəal iştirak etməkləVətəninmüdafiəsindəvədövlətinidarə olunmasında daim əzmlə çalışırlar.

MüraciətdəPrezident, Müzəffər Ali Baş Komandanınrəhbərliyi altında 2020-ci il sentyabrın 27-də başlayaraq 44 gün davam edənVətənmüharibəsindərəşadətliAzərbaycan Ordusunun işğalaltındakıtarixitorpaqlarımızıazadedərəkZəfərqazandığı, Vətənmüharibəsinintariximizinənparlaqsəhifəsinə, Azərbaycanxalqınıniftixarvəqürurmənbəyinəçevrildiyiqeydolunub. Bildirilib ki, bu Zəfərinəldə olunmasında göstərilənqəhrəmanlıq, qorxmazlıqAzərbaycanqadınınıngəncnəslivətənpərvərlik ruhunda tərbiyəetdiyini, onların xalqa, cəmiyyətəlayiqliövlad kimi formalaşdırmasının başlıca göstəricisi kimi təsdiqləndi.

Respublikamızınhəyatının bütün sahələrindəqadınlarımızınaktivfəaliyyəti olduğu kimi, ordu quruculuğundakıxidmətləridəşərəfvəqürurmənbəyidir. Azərbaycan Ordusunun xanıməməkdaşlarıVətənmüharibəsindəhəm ön, həmdəarxacəbhədəxüsusifədakarlıqnümunələrigöstərərəkQələbəninqazanılmasına öz töhfələriniveriblər.

AzərbaycanRespublikasının Birinci vitse-prezidentiMehribanxanımƏliyevanınrəhbərliyiiləölkəmizin milli maraqlarınaxidmətedənvətarixiənənələrimiziyaşadançoxlu sayda böyüklayihələrin uğurla icra olunması Azərbaycanqadınınınmərhəmətvəxeyirxahlığının, yüksəkəxlaqidəyərlərə, zənginmənəvi-intellektualsəviyyəyə malik olduğunun bariz nümunəsidir.

Bu gün Azərbaycan Ordusunun bütün qoşunnövlərində, xüsusitəyinatlıtəhsilmüəssisələrində, hərbitibbocaqlarındavədigərsahələrdəxidmətedən, mülki işlərdə çalışan qadınlarVətənqarşısındavəzifəborclarınışərəfvələyaqətləyerinə yetirir.

Azərbaycanınərazibütövlüyü uğrunda şəhid olan qadınlarımızınəzizxatirəsiniehtiramla yad edir, bütün şəhid analarına vəxanımlarına, döyüşlərdə sağlamlığını itirənhərbiqulluqçuların ömür-gün yoldaşlarına, Vətənimiz üçün layiqliövladlarböyüdənəsgər analarına bayram təbriklərimiçatdırır, yüksəkhörmətvəehtiramımıifadəedirəm. İnanıram ki, bütün qadınlar kimi, ordu quruculuğundaxidmətedənvə çalışan ana və bacılarımız bundan sonra da ölkərəhbərliyininetimadınıdoğruldacaq, göstəriləndiqqətvəqayğıyacavabolaraqVətənə, xalqa, dövlətəsədaqət nümayiş etdirəcəklər.

Azərbaycanınqədimtarixiqadınlarıhəyatmənbəyivəmüdriklikmücəssəməsi kimi vəsfetmək üçün zəngintariximaterialverib. Orta əsrlərdənAzərbaycanqadınıgözəl ana olmaqlayanaşı, klassikpoeziyanınəngözəlnümunələriniyaradıb, at belindəqılıncçalıb, dövlətidarəçiliyində öz sözünü deyib.

XX əsr bütün dünyada qadınlarınrolununcəmiyyətdə artması ilə yadda qalıb. AzərbaycanqadınıistərXalqCümhuriyyətidövründə, istərsədəsovethakimiyyətiillərindəyaradılan imkanlardan xalqın, dövlətin, cəmiyyətinmənafeyinaminəçoxsəmərəliistifadəedib. MüasirAzərbaycanxanımları öz dərinzəkalarıvətükənməzdaxilipotensiallarıilə bu gün dəxalqavəcəmiyyətəfədakarcasınaxidmətedirlər. Dünyanın bir çoxölkələrininqadınlarındanəvvəlseçib-seçilməkhüququəldəetməsi, elm, mədəniyyətvədigərsahələrdəqazandığı uğurlar Azərbaycanqadınınınmədənivəintellektualpotensialındanxəbər verir.

Ümummilli lider HeydərƏliyevqadınlarıncəmiyyətdəkiroluilə bağlı siyasətinsəmərəlişəkildəhəyatakeçirilməsinə, onların dövlətquruculuğunda, elm, mədəniyyət, təhsil, səhiyyə, idmanda və s. geniş təmsil olunmalarına müstəsnaəhəmiyyət verirdi. Elə bu siyasətinnəticəsiolaraq bu gün qadınlarımıztəkcəAzərbaycandadeyil, ölkəmizinhüdudlarındankənarda da yaxşı tanınır, beynəlxalqqurumlardaölkəmiziləyaqətlətəmsiledirlər. Böyüksiyasətçi insan hüquqlarıçərçivəsindəqadınhərəkatının inkişafına da güclüstimulvermişdi. ÖlkəmizdədövlətqadınsiyasətininəsasprinsiplərininmüəyyənedilməsininvədövlətsəviyyəsinəqaldırılmasınınməhzHeydərƏliyevin adı ilə bağlı olması danılmaz bir tarixifaktdır. O, qadınlarınidarəetmə, qərarqəbuletməvəsosialhəyatın bütün sahələrindəirəliçəkilməsinivacibbilmişdir. Azərbaycandaqadınhüquqlarınınqorunması, təbliğ olunması, onlara yüksək imtiyazların verilməsi, qadınlarındövlətsiyasətininhəyatakeçirilməsindəvəqanunlarınqəbuledilməsindəiştirakının artırılması HeydərƏliyevsiyasətinin ayrılmaz tərkibhissələrindənolmuşdur. Ulu Öndərinqadınlarla bağlı məsələlərinhəlli üçün imzaladığı mühümfərmanvəsərəncamlarqadınhüquqlarınınreallaşmasıvətəminatıistiqamətindəirəliyə doğru atılmış tarixiaddımlarolmuşdur. HeydərƏliyevhər zaman vurğulayırdı ki, dövlətquruculuğunun bütün mərhələlərindəxüsusixidmətləri olan Azərbaycanqadınlarıölkəmizdəictimai-siyasi sabitliyinvəəmin-amanlığınqorunması, milli dövlətçiliyimizin daha da möhkəmləndirilməsi üçün bu gün də var qüvvələrinisərfedirlər.

Azərbaycanda lider qadınlar, sahibkarqadınlar yetişir. İqtisadiyyatda, siyasətdə, elmdə, təhsildə, bir sözlə, bunu hərsahədəgörməkolar. Hökumətdə, nazirliklərdə, Milli Məclisdəqadınlarımızınfəallığıartmaqda davam edir. Bu kimi müsbətnəticələrinəldə olunmasında HeydərƏliyevinhakimiyyətdə olduğu illərdəqadınhüquqlarınınqorunması üçün bir çoxqanunlarqəbuletməsi, fərmanvəsərəncamlar imzalaması, beynəlxalqtəşkilatlaraüzvolaraqmühümsənədlərinölkəmizdətətbiq olmasını reallaşdırmasındakıroludanılmazdır.

 

ZərinəHümbətova—AzərbaycanDövlətPedaqojiUniversiteti, YAP üzvü, Nəsimirayongənci

image-728x90

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki
image-728x90